قسمت اول / یما معلم خانگی می‌شود
قسمت دوم / یما در کارهای خانه کمک می‌کند
قسمت سوم / یما پرزه گفتن را کار بد می‌داند
اوله برخه / لمر کورنی ښوونکی کېږي
دوهمه برخه / لمر د کور په کارونو کې مرسته کوي
درېیمه برخه / لمر پرزه تلل غیر مناسب کار ګڼي

Borsig Str. 27
10115 Berlin, Germany
 

Impressum

Datenschutzerklärung

 

Abad nonprofit works to empower vulnerable people through training and knowledge sharing. We appreciate your contribution via donation and membershipThanks

 

Bank Info:
abad e. V.
DE15 6601 0075 0510 0187 52
Steuernummre: 27/659/54704